Forskrift om saksbehandlingsgebyr

Innledende bestemmelser

1. Hjemmel

Saksbehandlingsgebyr er fastsatt i henhold til lov 2009-04-17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne- og farvannsloven) §6 og §8, samt forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann §1: FOR 2010-12-20 nr 1760 samt vedtak av Sandnes havn KF av 05.12.2011 i medhold av delegasjonsvedtak fra Sandnes bystyre.

§1.    Virkeområde

Forskriften gjelder for behandling av søknader i sjø etter LOV 17-04-2009 nr 19 Lov om havner og farvann § 27, 1.ledd i Sandnes kommune.

§2    Saksbehandlingsgebyr

Til dekning av Sandnes havns kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø, etter liv av 17.4.2009 nr 19 om havner og farvann § 27, 1. ledd, skal tiltakshaver betale følgende:For plansaker og større tiltak:             Kr 5.000  For mindre saker som krever enkeltvedtak:        Kr 3.000For ev. nødvendig befaring kommer i tillegg:    Kr 1.000

Det skal ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage over vedtak.

§3    Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder søknader mottatt etter denne dato.