Relevant informasjon

Søknad sendes til:
post@sandneshavn.no
Sandnes Havn KF
Postboks: 583
4302 Sandnes

Har du spørsmål knyttet til søknadsprosessen? Kontakt oss på telefon 51 60 89 90, eller e-post post@sandneshavn.no

Søknad om tiltak i sjø

Sandnes havn KF har bl.a. som oppgave å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havnene i Sandnes kommune og å trygge ferdselen, jf. Lov av 8. juni 1984 nr. 51 Havne- og farvannsloven § 1.

Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves det tillatelse til arbeid og anlegg som er nevnt i Plan- og bygningsloven § 84, jf. havnelovens. § 18, annet ledd, annet punktum. 

Det må således søkes om tillatelse til Sandnes Havn KF for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger i sjø m.m.

I tillegg må søknad sendes til teknisk etat i Sandnes Kommune for behandling etter plan- og bygningsloven.

Tiltak krever tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Vedlegges i søknad

  1. Utsnitt av et oversiktskart, gjerne i målestokk 1:5000 eller 1:10000, hvor eiendommen/tiltakets beliggenhet er avmerket.

  2. Målsatt kart eller skisse som viser tiltakets beliggenhet i farvannet og i forhold til nærmeste omgivelser, herunder kaier, brygger og naboeiendommer. Gjerne i målestokk 1:500 eller 1:1000

  3. Eiendomsgrenser må framgå av kartet. Eventuelle merknader til nabovarsel kan også vedlegges. Dersom et tiltak berører andre eiendommer, vedlegges samtykke fra grunneier.

  4. For større konstruksjoner, som f.eks moloer og større marina, må det dessuten sendes inn tegninger som viser grunnplan, byggemåte (ink. nødvendig snitt), dimensjoner, bunn- og dybdeforhold samt fundamentering.

  5. Dersom et tiltak krever dispensasjon fra vedtatte arealplaner i kommunen, vedlegges også kopi av dispensasjonsvedtaket.

Søknaden sendes til:
post@sandneshavn.no

Søknaden må inneholde all nødvendig dokumentasjon i form av tegninger, bilder og planbeskrivelse.

Ansvaret for at tillatelse fra havnemyndighetene blir innhentet, påhviler søkeren.